Skyldigheterna på byggplatsen

Innan byggprojektet

Samtliga parter, både beställare och leverantörer, som ingår i byggprojektet skapar användarkonto i veronumero.fi tjänsten. Byggherren, sidoentreprenören, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet, entreprenören och underentreprenören.

Samtliga parter, som ingår i byggprojektet anmäler informationen om sina arbetstagare i tjänsten. Följande information skall anmälas: efternamn, förnamn, skattenummer, personsignum, anställningsförhållande och hemland. Om arbetstagarens hemland är ett annat än Finland, ska även “adress i hemlandet” och “adress i Finland” ges.

Beställ VALTTI-kort

Arbetsgivaren beställer Valttikort till de anställda. För att beställningen skall autentiseras behövs beställarens egna personliga finska nätbankskoder.

Arbetstagarens information och fotografi behövs.

  • Byggherren utnämner en huvudsaklig genomförare av byggprojektet och en arbetsskydds koordinator och gör en arbetsskyddsplan. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet gör en förhandsanmälan gällande byggprojektet till Regionsförvaltningsverket.
  • Byggplats-nyckeln vidarebefordras till de egna kontraktsparterna. De företag som registrerat sig till byggplatsen samt hela leverantörskedjan finns synlig i Byggplats registret.
  • Kontraksparterna registrerar sig till byggplatsen i det elektroniska Byggplats registret med hjälp av Byggplats-nycklen och skriver in beställarens FO-nummer, kontrektets typ samt start- och slutdatum.

Byggplats-nyckel

Byggplats-nyckeln samlar ihop, och länkar samman informationen gällande de olika entreprenörerna och byggplatserna. Informationen sammanfattas och används för den månatliga rapporteringen till Skatteförvaltningen.

Byggplats-nyckeln gör det möjligt för myndigheterna att att koppla samman olika beställare och deras rapporteringar gällande samma byggplats. Slutprodukten är konsekventa och exakta rapporter.

Byggplats registret

Byggplatsens eller saneringsavtalets information skrivs in i Byggplats-registret. En Byggplats-nyckel skapas automatiskt. Byggplats-nyckeln vidarebefordras till samtliga företag som ingår i byggplatsens leverantörskedja.

Ankomst till byggplatsen

Det är den huvudsakliga genomföraren av byggprojekts uppgift att kontrollera arbetstagarens ID, skattenummer och arbetsgivarens uppgifter, samt att se till att byggplatsens arbetsplats introduktion har genomförts. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojekt rapporterar månatligen ovanstående information till Skatteförvaltningen.

Vahti är en tjänst för att underlätta upprätthållandet av den lista på personer som skall finnas tillgänglig på alla byggplatser i Finland. I Vahti kan man upprätthålla informationen gällande den obligatoriska arbetsplats introduceringen.

Vid inspektionstillfällen kan Vahti uppvisa den information om personer i realtid som inspektörerna kräver att se.

På byggplatsen

Byggherrens uppgifter

Byggherren rapporterar månatligen de egna kontraktpartenas slutsumma och fakturauppgifter.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektets uppgifter

Den huvudsakliga genomföraren utnämner en ansvarsperson. Andra huvudsakliga ansvarsuppgifter är att se till att den allmänna säkerheten, användningen av personkort utrustat med fotografi (gäller ej besökare) samt skapandet och upprätthållandet av förteckningen över arbetstagare följa på byggplatsen.

Månatligen rapportera arbetstagarinformationen gällande alla som arbetar på byggplatsen.

Månatligen rapportera kontrakt informationen gällande de egna kontraktparterna.

Entreprenörens uppgifter

Vidarebefordra Byggplats-nyckeln till sina egna kontraktsparter. Månatligen rapportera kontrakt informationen till skatteförvaltningen. Till den huvudsakliga genomföraren vidarebefordra informationen gällande de anställda som behövs för att upprätthålla förteckningen över arbetstagarna samt säkerställa att de egna anställda använde personliga ID-kort på byggplatsen.

Underentreprenörensuppgifter

Registrera sig till byggplatsen genom att använda sig av Byggplats-nyckeln. Till den huvudsakliga genomföraren vidarebefordra informationen gällande de anställda som behövs för att upprätthålla förteckningen över arbetstagarna samt säkerställa att de egna anställda använde personliga ID-kort på byggplatsen.

Avslutat byggprojekt

Byggherrens uppgifter

Informationen gällande kontrakten skall sparas i 6 år från den kalendermånad byggprojektet avslutades. Byggplats registret arkiverar all information som rapporterats till skatteförvaltningen via tjänsten.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektets uppgifter

Förteckningen över arbetstagare och informationen gällande kontrakten skall sparas i 6 år från den kalendermånad byggprojektet avslutades. Byggplats registret arkiverar all information som rapporterats till skatteförvaltningen via tjänsten.