Ilmoita-anmälning

I Ilmoita registrerar du ditt företag till byggplatsen och upprätthåller arbetstagar- och kontaktuppgifterna. Beställ Valttikort och aktivera ePerehdytys till de anställda här. Förhandsanmälan gällande utstationering av arbetstagare kan lätt utföras direkt i Ilmoita-tjänsten.

Läs mer

Till vem?

Tjänsten riktar sig till beställarna, alltså byggherren, sidoentreprenören, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet, och entreprenören.

Kontroll av skattenummer

Tjänsten kontrollerar automatiskt att de anmälda skattenumren finns inlagt i Skatteförvaltningens skattenummerregister. Kontrollen av skattenumrens riktighet kan genomföras för samtliga anställda på en gång.

Informationen vidarebefordras i hela kedjan

All behövlig information vidarebefordras med samma anmälan till byggherren, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet och beställaren. De lagstadgade plikterna kan skötas via veronumero.fi-tjänsten eller genom att använda sig av våra partners olika tjänster. Förhandsanmälan gällande utstationering av arbetstagare kan lätt utföras direkt i Ilmoita-tjänsten.

Beställ Valttikort

Personer som arbetar på en byggplats skall ha ett personligt ID-kort med sitt fotografi och skattenummer synligt. Beställ Valttikortet av oss så får du ett personkort och ett NFC smartkort där ytterligare information kan sparas. Valttikorten beställs i Ilmoita-tjänsten. om du inte ännu har användarkonto i tilaajavastuu.fi ska du börja med att registrera dig som användare där.

Byggplats register

I Byggplats registret samlas informationen gällande kontrakten och arbetstagarna som sedan vidarebefodras till Skatteförvaltningen. I registret sparas också informationen gällande arbetstagarna och arbetsplats introduceringen. All rapporterad information sparas och arkiveras i registret under den lagstadgade tiden och finns lätt tillgänglig efter genomförd rapportering.

Läs mer

Bakom alltihop finns Byggplats-nyckeln

Då en byggplats skapas i registret får den automatiskt en byggplats-nyckel. Nyckeln är en identifieringskod som beställaren vidarebefordrar till samtliga företag som arbetar på byggplatsen. All information om kontrakten och arbetstagarna bokförs i registret med byggplats-nyckeln. Med hjälp av byggplats-nyckeln kan rapporteringen till Skatteförvaltningen specificeras enligt byggplats.

Introducering av arbetstagare (Vahti)

Arbetsplatsintroducering i enlighet med Arbetsskyddslagen hör till de dagliga rutinerna på en byggarbetsplats. Vahti är en tjänst ämnad för den huvudsakliga utföraren av byggprojekt. I tjänsten upprätthålls förteckningen över arbetsplatsintroducering och arbetstagarinformation.