Usein kysyttyä

Yleiset FAQ    Valttikortti FAQ    Työmaarekisteri FAQ

 


Yleiset FAQ

Mikä on Veronumero.fi-palvelu?

Veronumero.fi-palvelu on Internetissä toimiva palvelu rakennusalan työntekijä- ja työnantajatietoja varten. Ilmoita-palvelu on työkalu omien työntekijä- ja työnantajatietojen rekisteröinniksi työmaalle. Palvelussa kerätään ja tarkastetaan työmaalla työskentelevien työntekijöiden veronumerot ja henkilötiedot.

Mikä on Ilmoita-palvelu?

Ilmoita-palvelussa kaikki rakentamis- ja työmaapalveluita tilaavat ja toimittavat yritykset luovat käyttäjätunnukset, elleivät ole jo rekisteröityneet Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Lisäksi yritys ilmoittaa omien työntekijöidensä tiedot. Palvelu tarkistaa, löytyykö veronumero Verohallinnon ylläpitämästä rakennusalan veronumerorekisteristä. Palvelussa olevia työntekijätietoja on mahdollista hyödyntää 1.7.2014 voimaan tulleiden verotusmenettely- ja työturvallisuuslakien velvoitteiden hoitamisessa. Ilmoita-palvelusta tilataan myös työturvallisuuslain mukaiset Valttikortit työntekijöiden käyttöön.

Mikä on Valttikortti?

Valttikortti on työturvallisuuslain mukainen kuvallinen henkilötunniste rakennustyömaalle. Uusi työturvallisuuslaki edellyttää kaikilta rakennustyömaalla työskenteleviltä työntekijöiltä kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilökortin käyttöä. Paketissa on sirulla varustettu Valtti-älykortti sekä työmaalla tarvittava henkilökortti.

Kuka tilaa työntekijälle Valttikortin?

Valttikortin tilaa työntekijän työnantaja. Työntekijän Valttikortissa on näyttävä työnantajayrityksen tiedot.

Kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa, on uuden työnantajan tilattava työntekijälle uusi Valttikortti.

Mikä on Työmaarekisteri?

Työmaarekisteri on ratkaisu hallinnollisen kuorman keventämiseen. Rakennustyömaan tai korjausurakan tiedot kirjataan Työmaarekisteriin ja samalla työmaalle annetaan julkinen Työmaa-avain. Työntekijä- ja urakkaraportit lähetetään Verohallinnolle suoraan Työmaarekisteristä.

Mikä on Työmaa-avain?

Työmaa-avaimella voidaan tunnistaa työmaan ja sen rakennuttajien tiedot, mutta ennen kaikkea sen avulla kohdennetaan alihankkijoiden sähköiset laskut tilaajan oikealle työmaalle. Työmaa-avaimen ansiosta viranomaisraportointi voidaan toteuttaa kokonaan koneellisesti.

Mikä on Vahti-palvelu?

Vahti-palvelu on työkalu työturvallisuuslain vaatimusten mukaisen henkilölistan ja perehdytystietojen ylläpitoa varten. Se sisältää työmaalle perehdytetyt henkilöt, työntekijäluettelon aluehallintoviranomaisten työmaan tarkastuskäyntiä varten.

Mitä pitää raportoida?

Päätoteuttajan tulee raportoida jokaiselta yhteiseltä työmaalta työmaalla työskennelleiden työntekijöiden ja työnantajien tiedot.

Jokaisen työmaalla toimivan tilaajan tulee raportoida rakentamispalveluista alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutunut urakkalaskutus.

Velvoitteista (HE 92/2012) säädetään verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa

Mitä rakennuttajan tulee tehdä?

Ennen työmaalle saapumista: Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa heille Valttikortit. Sovi selkeästi, kuka on työmaan päätoteuttaja. Perusta työmaa Työmaarekisteriin. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneillesi.

Työmaalla: Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Työmaan päättyessä: Säilytä urakkatiedot 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.

Mitä sivu-urakoitsijan tulee tehdä?

Ennen työmaalle saapumista: Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa heille Valttikortit. Rekisteröidy työmaalle työmaakohtaisella Työmaa-avaimella. Jaa Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneillesi.

Työmaalla: Raportoi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Hyödynnä Työmaa-avainta kohdistamaan työmaakohtaiset urakkasummat omassa laskutuksessasi. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Työmaan päättyessä: Säilytä urakkatiedot 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.

Mitä päätoteuttajan tulee tehdä?

Ennen työmaalle saapumista: Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa heille Valttikortit. Sovi rakennuttajan kanssa työmaan perustamisesta Työmaarekisteriin. Jaa työmaakohtainen Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneille. Tee ennakkoilmoitus työmaasta aluhallintovirastolle.

Työmaalle saavuttaessa: Kerää Työmaarekisteriin tiedot kaikista työmaalla perehdytetyistä ja työskentelevistä työntekijöistä.

Työmaalla: Nimeä työmaalle vastuuhenkilö. Pidä huolta yleisestä turvallisuudesta, työntekijäluettelon perustamisesta ja ylläpidosta sekä siitä, että työmaalla käytetään kuvallisia henkilötunnisteita (pl. vierailijat). Raportoi urakka- ja työntekijätiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin avulla. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Työmaan päättyessä: Säilytä henkilöluettelotiedot ja urakkatiedot 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.

Mitä urakoitsijan tulee tehdä?

Ennen työmaalle saapumista: Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palvelussa ja tilaa heille Valttikortit. Rekisteröidy työmaalle työmaakohtaisella Työmaa-avaimella. Jaa Työmaa-avain urakkaketjun sopimuskumppaneillesi.

Työmaalla: Anna työntekijäluettelon ylläpitoon liittyvät tiedot päätoteuttajalle ja varmista, että oma työntekijäsi käyttävät työmaalla kuvallisia henkilötunnisteita. Raportoi omien sopimuskumppaniesi urakkatiedot Verohallinnolle Työmaarekisterin kautta. Hyödynnä Työmaa-avainta kohdistamaan työmaakohtaiset urakkasummat omassa laskutuksessasi. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Työmaan päättyessä: Säilytä urakkatiedot 6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona työmaa on päättynyt. Veronumero.fi:n Työmaarekisteri arkistoi kaikki sen kautta Verohallinnolle raportoidut tiedot.

Mitä aliurakoitsijan tulee tehdä?

Ennen työmaalle saapumista: Rekisteröidy ja luo tunnukset. Ilmoita työntekijöidesi tiedot Ilmoita-palvelussa. Tilaa heille Valttikortit. Jos toimit yksin, tilaa Valttikortti itsellesi. Rekisteröidy työmaalle Työmaa-avaimella.

Työmaalla: Anna työntekijäluettelon ylläpitoon liittyvät tiedot päätoteuttajalle ja varmista, että oma työntekijäsi käyttävät työmaalla kuvallisia henkilötunnisteita. Pidä työnantaja- ja työntekijätiedot aina ajan tasalla.

Mitkä ovat Veronumero.fi -käyttäjän vastuut ja velvollisuudet?

Rekisteröitynyt käyttäjä on aina vastuussa omien käyttäjätunnusten ja salasanojen huolellisesta säilytyksestä. Luovuttaessaan käyttäjätunnuksensa tai salasanansa kolmannelle osapuolelle, käyttäjä vastaa kolmannen osapuolen toimista.

Käyttäjä on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja velvollinen ensi tilassa ilmoittamaan niissä tapahtuvista muutoksista, jotka koskevat Veronumero.fi-palvelua ja sen käyttöä. Käyttäjä vastaa väärien sekä muuttuneiden tietojen korjaamisesta aiheutuneista kuluista.

Käyttäjä sitoutuu lisäksi noudattamaan Suomessa kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Suomen Tilaajavastuu Oy:llä on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan toiminta osoittautuu Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi.

Miksi suositella aliurakoitsijalle Veronumero.fi-palveluiden käyttöä?

Tilaajan tai pääurakoitsijan suositus veronumerolain velvoitteiden hoitamiseksi on tehokkain tapa saada yritykset syöttämään kaikki työntekijänsä veronumerot palveluun.

Mikä veronumero on?

Yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleville henkilöille pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa tulee olla Verohallinnon antama veronumero. Verokortti, johon myös veronumero on merkittynä, on annettava työnantajalle. Työnantaja tai rakennustyömaan päätoteuttaja hankkii tiedon perusteella kuvallisen tunnistekortin, johon veronumero merkitään.

Ulkomainen työntekijä saa veronumeron samassa yhteydessä hakiessaan henkilötunnusta verotoimistosta. Myös ulkomainen työntekijä on velvollinen toimittamaan veronumeron työnantajalleen.

Kenellä on jo veronumero?

Veronumero on annettu kaikille suomalaisille vuoden 2012 verokorteissa.

Miten ulkomaalainen saa veronumeron?

Ulkomaalaisen työntekijän tulee hakea Verohallinnolta henkilötunnus ja veronumero ennen työnteon aloittamista.

Kenelle Veronumero.fi –palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on tarkoitettu kaikille rakennusalan yrityksille. Suomen Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-palveluun jo rekisteröitynyt käyttäjä pääsee samoilla tunnuksilla molempiin palveluihin. Uusi käyttäjä pääsee molempien palveluiden käyttöehtojen hyväksynnän jälkeen samoilla tunnuksilla kirjautumaan sisään.

Kuka saa käsitellä henkilötietoja?

Veronumero.fi -palvelu toimii samoilla tunnuksilla kun Tilaajavastuu.fi -palvelu. Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi pääkäyttäjä, jolla on oikeus myöntää toiselle henkilölle pääkäyttäjä oikeudet. Jos sisäänkirjautuminen ei onnistu etkä tiedä yrityksesi Tilaajavastuu.fi-palvelun pääkäyttäjää, ota yhteyttä asiakaspalvelu@veronumero.fi.

Olen Tilaajavastuu.fi-palvelun rekisteröitynyt käyttäjä, pääseekö samoilla tunnuksilla Veronumero.fi-palveluun?

Kyllä pääset, ensin sinun pitää kuitenkin hyväksyä Veronumero.fi-palvelun käyttöehdot.

Miten rekisteröidyn Veronumero.fi-palvelun käyttäjäksi?

Rekisteröityminen tapahtuu syöttämällä palveluun yrityksen tiedot Rekisteröidy-toiminnosta. Rekisteröinnin yhteydessä tarvitaan yrityksen perustiedot: y-tunnus, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja salasana. Rekisteröinti vahvistetaan aina sähköpostilla, jonka jälkeen palvelun käyttö voidaan aloittaa.

Voinko valtuuttaa Suomen Tilaajavastuu Oy:n tekemään raportoinnin yrityksemme KATSO-tunnisteilla?

Raportoinnin voi suorittaa Veronumero.fi -palvelusta ainoastaan asiakas itse kirjautumalla sisään omilla käyttäjätunnuksilla ja vahvistamalla raportointi KATSO-tunnisteilla.

 

ONGELMATILANTEET

Ongelmani ei ole ratkennut FAQ-osion ohjeilla, mitä teen?

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu(at)veronumero.fi tai soita asiakaspalveluumme puh. 0600 301339 (1,52 eur/min + pvm) arkisin klo 8-16.


Valttikortti FAQ

Miten tilaan Valttikortin?

Voit tilata Valttikortteja sähköisesti Ilmoita-palvelusta. Jotta voit tilata kortteja, ilmoita työntekijöiden henkilötiedot palvelussa ja lisää heille valokuvat. Yksityiskohtaiset tilausohjeet löydät täältä: https://www.veronumero.fi/ohjeet/valtti-korttien-tilausohje/

Miksi työntekijätiedoissa henkilön tila on ”Ei ilmoitettu”?

Tilana on ”Ei ilmoitettu”, jos henkilöä ei löydy rakennusalan julkisesta veronumerorekisteristä. Ilmoita työntekijä veronumerorekisteriin soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon 029497070. Kun järjestelmämme on tarkistanut työntekijän tiedot Verohallinnon rekisteritietokannasta, muuttuu tila ”Ilmoitettu” -tilaan. Valttikortteja voi tilata ilmoitetuille työntekijöille.

Miksi korttitilaukseni on hylätty?

Valttikorteille tehdään tilausprosessin yhteydessä laadunvalvontaa, ja tilauksen kuvat tarkistetaan. Laadunvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että kuvassa oleva henkilö on tunnistettavissa.  Jos kuva ei ole tunnistuskelpoinen, sinulle lähetetään hylkäysviesti: Valttikorttia kun on tarkoitus käyttää kuvallisena henkilötunnisteena. Myös yrityksesi brändin kannalta on hyvä, että kuva on laadukas. Tarkemman valokuvaohjeen löydät täältä: https://www.veronumero.fi/valtti-kortin-valokuvaohje/

Tein vahingossa tuplatilauksen, mitä teen?

Ole yhteydessä Tilaajavastuun asiakaspalveluun mahdollisimman pian, jotta tilaukset eivät ehdi painoon. Perumme ylimääräisen tilauksen

Syötin vahingossa väärän toimitusosoitteen, mitä teen?

Ole yhteydessä Tilaajavastuun asiakaspalveluun mahdollisimman pian, jotta voimme muokata osoitteen oikeaksi.

Miksi posti toi vain osan tilaamistani korteista?

Tilaajavastuun ja painotalon välisten järjestelmäpäivitysten myötä olemme siirtyneet toimittamaan kortit yksittäisissä kirjekuorissa tilauksen koosta huolimatta. Tämä tehostaa korttien tuotantoprosessia. Kortit lähtevät painotalolta postin matkaan samassa tilauksessa, mutta postin paikallisjakelussa osa korteista saattaa päätyä jakeluun vasta seuraavana päivänä.  Jos loput korteista viipyvät yli viikon, ole yhteydessä Tilaajavastuun asiakaspalveluun.

Miten Valttikortteja säilytetään?

Sinistä Valttikorttia käytetään kuvallisena henkilötunnisteena esimerkiksi rakennustyömaalla. Oranssia Valttikorttia voidaan käyttää lisäksi kulunvalvonnassa: oranssi Valttikortti on sirullinen älykortti, jonka sisällä on NFC-siru ja kortin reunoja pitkin kiertävä antenni. Älykorttia tulee säilyttää ja kohdella kuten pankkikorttia. Korttia ei tule rei’ittää, taittaa, altistaa kuumuudelle tai liialliselle auringonvalolle. Sitä kannattaa säilyttää vaikkapa muovitaskussa. 

Mitä teen, jos korttini on viallinen?

Jos korttisi ei reagoi lukijalaitteissa, voit tehdä kortille pikadiagnoosin: Laita puhelimen NFC-lukija päälle ja aseta kortti puhelimeen kiinni. Jos puhelin reagoi (yleensä piippaamalla), on siru toimiva. Tällöin kannattaa olla yhteydessä työmaan lukijalaitevalmistajaan.

Jos puhelin ei reagoi korttiin, saattaa sen sirussa olla vikaa. Tässä tapauksessa voit toimittaa Valttikortin meille tarkastettavaksi. Liitä kortin mukaan saate, jossa on yhteystietosi ja kuvaus viasta. Voit toimittaa kortin meille, ja otamme sinuun yhteyttä, kun vika on tutkittu. Lähetä kortti osoitteeseen:

Suomen Tilaajavastuu Oy

Tarvonsalmenkatu 17 B

02600 Espoo

Suomen Tilaajavastuu Oy myöntää Valttikortille kolmen kuukauden takuun tilauspäivästä alkaen. Jos huomaat kortissa vikaa takuuajan päätyttyä ja jos vika todetaan Tilaajavastuun aiheuttamaksi, hyvitämme kortin. Muissa tapauksissa korttia ei takuuajan päätyttyä hyvitetä.


Työmaarekisteri FAQ

https://www.veronumero.fi/release-notes/

Työmaan perustiedot / Miksi päätoteuttajaksi tai rakennuttajaksi ei voi määritellä sellaista yritystä, jonka tietoja ei löydy Ilmoita-palvelusta?

 • Ilmoitusmenettelyssä tarvitaan paljon yrityskohtaisia tietoja. Ilmoita-palvelussa kerätään nämä kaikki tiedot kerralla ja niitä hyödynnetään sekä tilaajien, päätoteuttajien ja rakennuttajien ilmoituksissa. Työmaarekisteri tarvitsee nämä tiedot ilmoituksen onnistuneeseen laatimiseen.
 • Suositeltavaa on aina lisätä työmaan rakennuttajan ja päätoteuttajan tiedot Ilmoita-palvelussa. Koska rakennuttajan ja päätoteuttajan tiedot eivät ole pakollisia ilmoitettavia tietoja voi tiedot tarvittaessa jättää tyhjäksi mikäli yritysten tiedot eivät ole muuten saatavilla.

Työmaan perustiedot / Miten työmaan tila vaikuttaa ilmoituksiin?

 • Työmaan tila ei toistaiseksi vaikuta raporttien lähettämiseen. Työmaan tilaa muuttamalla työmaan toimijat pysyvät selvillä siitä, mikä työmaan tila todellisuudessa on, ja onko työmaalta edelleen lähetettävä urakka- tai työntekijäraportteja.

Käyttöoikeuksien hallinta / Kuka saa luoda uusia käyttäjätunnuksia? 

 • Käyttäjät, jotka ovat oman yrityksensä pääkäyttäjiä Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluissa, pääsevät luomaan uusia käyttäjätunnuksia.
 • Katso ohjeet esimerkiksi videosta Työmaarekisteri webinaari 1/6 (Työmaarekisteri ja Ilmoita-palvelu)

Käyttöoikeuksien hallinta / Kuka saa hallinnoida käyttäjäoikeuksia? 

 • Käyttäjät, jotka ovat oman yrityksensä pääkäyttäjiä Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluissa, näkevät työmaarekisterin vasemmassa reunassa ”Käyttöoikeudet”-painikkeen.
 • Katso ohjeet esimerkiksi videosta Työmaarekisteri webinaari 2/6 (Käyttäjätunnusten luonti ja käyttäjähallinta)

Työmaan luominen / Miksi en pääse perustamaan uusia työmaita?

 • Käyttäjillä, joilla on ”Perusta työmaa” -oikeus, näkyy työmaarekisterissä vasemmassa reunassa ”Luo uusi työmaa” -painike. Jos painike ei näy, ei sinulla ole oikeutta luoda uutta työmaata.
 • Katso ohjeet esimerkiksi videosta Työmaarekisteri webinaari 3/6 (Työmaan perustaminen ja perusnäkymä)

Työmaalle rekisteröityminen / Miten yritys rekisteröityy työmaalle?

 Urakka- ja työntekijätiedot / Miten tietoja päivitetään?

Työntekijätiedot / Työntekijän veronumero ei löytynyt (työntekijätiedot-välilehdellä, lisää leimatieto-kohdassa), miten minun tulisi toimia?

 • Työntekijöiden tietojen näkyminen raportissa on riippuvainen Ilmoita-palveluun syötetyistä tiedoista. Tämä tarkoittaa että kaikkien alihankkijoiden tulee syöttää omien työntekijöiden tiedot Ilmoita-palveluun, (maksuton) jotta tiedot ovat päätoteuttajan hyödynnettävissä raportointivaiheessa. Suosittelemme päätoteuttajaa olemaan yhteydessä niihin yrityksiin joiden työntekijätiedot eivät löydy ja ohjeistamaan heidät syöttämään tiedot välittömästi jotta päätoteuttaja voi suorittaa tarvittavat työntekijäilmoitukset Työmaarekisterin kautta.

Raporttien lähettäminen / Miten raporttien lähettäminen Verohallinnolle tapahtuu?

Ilmoitusten lähettäminen / Miten voin varmistaa että lähettämäni ilmoitus on oikeasti mennyt Verohallinnolle?

 • Työmaarekisteristä onnistuneesti lähetettyjen raporttien tila esitetään vihreänä. Suosittelemme ilmoitusten tarkistaminen myös Verohallinnon Ilmoitin.fi -palvelusta, josta näet omalla Katso-tunnuksellasi Verohallinnolle lähetetyt ilmoitukset. Saman yrityksen muilla tunnuksilla lähetettyjä ilmoituksia et voi katsoa Verohallinnon palvelusta.

Ilmoituksen lähetyksen virhetilanteet / Mitä tarkoittaa koodi virheilmoituksen yhteydessä?

 • Koodi viittaa Verohallinnon tietokentän numeroon sekä rivinumeroon, jolla virhe esiintyi. Kun avaat raportin esikatselun txt-muodossa, voit selvittää mihin virheet kohdistuvat ja tehdä tarvittavat korjaukset Ilmoita-palvelussa/Työmaarekisterissä.

Ilmoitusten lähettäminen / Mitä tarkoittaa ”Merkitse tarkastetuksi” -toiminto?

 • ”Merkitse tarkastetuksi” –toiminto luo raportin valmiiksi viimeisillä tiedoilla odottamaan Katso-tunnuksilla lähettämistä. Tämän ansiosta työmaalla voidaan merkitä ilmoitus tarkastetuksi ja se voidaan lähettää Verohallinnolle KATSO-valtuutetun henkilön tunnuksilla. Tarkastaminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, ilmoituksen voi jättää myös suoraan KATSO-valtuutettu ilman erillistä tarkastamista. Tarkastaminen riippuu organisaation toimintatavoista.
 • Mikäli merkitsit jo lähetetty raportti vahingossa ”Merkitse tarkastetuksi” selkeintä on tässä tapauksessa lähettää raportin uudelleen Verohallinnolle, jolloin raportin tila muuttuu käyttöliittymässä takaisin vihreäksi.

Katso-tunnukset / Voiko ilmoituksia lähettää ilman Katso-tunnuksia?

 • Ei voi.

Katso-tunnukset / Mistä saan Katso-tunnukset?

 • http://www.vero.fi/fi-FI/katso_etusivu

Katso-tunnukset / Mikä Katso-rooli ilmoittamisessa tarvitaan?

 • Ilmoittaminen onnistuu joko ”Kausiveroilmoittaja” tai ”Vertailutietojen ilmoittaja” -rooleilla

Katso-tunnukset / Miten voin varmistaa, että tunnuksellani on valtuutus lähettää tietyn yrityksen ilmoituksia?

 • Tunnuksesi valtuutukset näet kirjautumalla Verohallinnon ylläpitämään Ilmoitin.fi -palveluun.

Miten saan Työmaarekisteri-palvelun käyttööni?

Ota yhteyttä:

 • myynti(at)veronumero.fi
 • 010 309 3589 (vaihde)

Toimin työmaalla urakoitsijana. Tarvitsenko maksullisen Työmaarekisterin?

 • Jos yritykselläsi ei ole työmaalla omia alihankkijoita, et tarvitse maksullista Työmaarekisteri-palvelua. Päätoteuttaja voi edellyttää yritykseltäsi maksuttoman Ilmoita-palvelun käyttöä ja maksullisten Valttikorttien hankkimista.

Työmaarekisterin käyttöön liittyvät ongelmat, ratkaisut ja toteutetut sovellusasennukset

Katso-tunnuksen salasana ei kelpaa (jos salasanassa on kirjaimet: å,ä,ö)

 • Jos käyttäjän KATSO-salasanassa on å,ä,ö tai muita erikoismerkkejä, ei KATSO-tunnistautuminen onnistu. Virheilmoituksena järjestelmä kertoo että tunnus/salasana on väärin.
 • Ratkaisu: Käyttäjää suositellaan vaihtamaan Katso-salasana: https://yritys.tunnistus.fi/ -palvelussa.

Kunnan liikelaitoksen työntekijän kulkutiedot eivät toistaiseksi näy käyttöliittymässä tai ilmoituksella oikein

 • Liikelaitokset käsitellään Työmaarekisterissä toisistaan erillisinä yrityksinä, mutta samalla juridisella y-tunnuksella. Kulkutiedoissa pitää kohdistaa, minkä liikelaitoksen työntekijästä on kysymys.
 • Ratkaisu 1: Järjestelmää tullaan muuttamaan siten, että jos työntekijällä on työsuhde vain yhteen saman y-tunnuksen liikelaitokseen, liikelaitos voidaan tunnistaa oikein pelkän y-tunnuksen perusteella. (Jos samalla työntekijällä on työsuhde useampaan liikelaitokseen, ei automaattinen kohdistaminen onnistu)
 • Ratkaisu 2: Kun leimatietoja tuodaan järjestelmään Kulkuri-rajapinnan kautta veronumeron ja yrityksen tunnisteen avulla, voi yrityksen tunnisteena käyttää poikkeuksellisesti liikelaitoksen (veronumero.fi-palvelun) sisäistä tunnistetta y-tunnuksen sijaan. Monesti tämä tunnus on organisaation muutenkin käyttämä sisäinen tunnus.

Tulossa olevat toiminnot ja aikataulu

Tuotantoonviennit