Kohustused objektil

  • Kuidas käib teavitamine veronumero.fi teenuses?
  • Millised on osapoolte kohustused objektil tööd alustades, objektil töötamise vältel ja objekti lõppedes?
  • Kas teadsid, et teavitamiskohustus kehtib kõikide tööde puhul, kui ühe töövõtja müügi kogusumma on üle 15 000 €?

Enne objektil alustamist

Kõik ehitus- ja objektiteenuseid tellivad ja teostavad ettevõtted loovad kasutajatunnused, kui nad ei ole veel veronumero.fi-s registreerunud: tellija, kõrvaltöövõtja, peatöövõtja, töövõtja ja alltöövõtja.

Kõik ehitus- ja objektiteenuseid tellivad ja teostavad ettevõtted deklareerivad oma töötajate andmed Teavita teenuses. Töötajate kohta tuleb deklareerida järgmised andmed: perekonna- ja eesnimi, maksunumber, isikukood, töösuhte liik ning kodumaa.

Kui töötaja kodumaa on muu kui Soome, tuleb täita ka kohad “aadress kodumaal” ning “aadress Soomes”.

Valtti kaartide tellimine

Tööandja tellib oma töötajatele Valtti kaardid. Autentimine toimub kaarte telliva inimese isiklike Soome pangatunnustega. Tellimuse tegemiseks on vaja töötajate andmeid ja fotot

Tellija nimetab peatöövõtja ja tööohutuse koordinaatori ning koostab tööohutuse kava. Peatöövõtja esitab objekti kohta eelteate Regionaalhaldusametile.

Töömaa tunnusvõti antakse oma alltöövõtjatele. Objektile registreerunud ettevõtete andmed ja töö kõik osapooled on leitavad Töömaaregistrist.

Lepingupartnerid registreeruvad objektile elektrooniliselt Töömaaregistri kaudu ning sisestavad süsteemi töö tellija registritunnuse, töö liigi ning töö alustamise ja lõpetamise kuupäeva.

Töömaa tunnusvõti

Töömaa tunnusvõti kogub kokku kõigi töövõtjate andmed ja koostab iga objekti kohta igakuise aruande. Töömaa tunnusvõti tõhustab peatöövõtja tööd igakuiselt riiklike kohustuste deklareerimisel.

Töömaaregister

Ehitus- või parandusobjekti andmed sisestatakse elektroonilisse Töömaaregistrisse, mis loob automaatselt Töömaa tunnusvõtme peatöövõtjale objektil tegutsevate töö osapoolte lepingupartneritele edastamiseks.

Objektil alustades

  • Peatöövõtja kohustuseks on kontrollida töötaja isikut, maksunumbrit ja tööandja andmeid (Y-tunnust, aadressi ja objekti kontaktisikut) ning töötajaid tööga enne selle alustamist tutvustada. Peatöövõtja delklareerib eelnevalt nimetatud info Maksuametile igakuise aruandega.
  • Vahti teenus on tööriist, mis võimaldab säilitada ja uuendada isikute objektiga tutvustamise nimekirja vastavalt tööohutuse seaduse nõuetele. See sisaldab tutvustatud inimeste nimesid ja töötajate nimesid piirkonna ametnike kontrollkäikude tarbeks.

 

Objektil töötamise vältel

Tellija kohustused:

Tellija deklareerib igakuiselt oma lepingupartnerite töösummad ja arved. Andmed sisaldavad infot töö liigi, töö kestvuse, objekti asukoha, töö summa ja ettevõtetele makstud hüvitiste kohta.

Peatöövõtja kohustused:

Peatöövõtja nimetab objekti vastutava isiku. Peatöövõtja vastutab ka üldise ohutuse tagamise, objektil kasutatavate fotodega isikutunnistuste (välja arvatud külastajate puhul) kasutamise ning töötajate nimekirja koostamise ja uuendamise eest.

Peatöövõtja deklareerib igakuiselt ka objektil tegutsevad töötajad, tööandjad ning renditöö tegijad ning iseseisvad töötajad. Esitada tuleb järgmised andmed: nimi ja kontaktandmed, kodumaa, töösuhte liik ning tööülesande kestvus.

Peatöövõtja deklareerib igakuiselt objektipõhiselt oma lepingupartnerite andmed. Andmetes märgitakse töö liik, töö kestvus, ehitusplatsi asukoht, töö summa ja ettevõtetele makstud hüvitised, kui üksiku lepingu väärtus ületab 15 000 eurot.

Töövõtja kohustused:

Töövõtja annab oma koostööpartneritele Töömaa tunnusvõtme. Töövõtja deklareerib objektipõhised andmed igakuiselt Maksuametile Töömaaregistri kaudu (koguväärtus üle 15 000 €). Lisaks annab töövõtja töötajate loeteluga seotud info peatöövõtjale ning veendub, et tema töötajad kasutavad objektil fotodega varustatud isikutunnistusi.

Alltöövõtja kohustused:

Alltöövõtja registreerub objektile talle antud Töömaa tunnusvõtmega ja annab töötajate loetelu säilitamiseks ja uuendamiseks vajaliku info peatöövõtjale. Lisaks veendub alltöövõtja, et tema töötajad kasutavad objektil fotodega varustatud isikutunnistusi.

Objekti lõppedes

Tellija kohustused:

Objekti andmeid tuleb säilitada 6 aastat pärast selle kalendriaasta lõppu, mil töö objektil lõppes. Veronumero.fi Töömaaregister arhiveerib seda kaudu kõik Maksuametile deklareeritud andmed.

Peatöövõtja kohustused:

Isikuandmeid ja objekti andmeid tuleb säilitada 6 aastat pärast selle kalendriaasta lõppu, mil töö objektil lõppes. Veronumero.fi Töömaaregister arhiveerib seda kaudu kõik Maksuametile deklareeritud andmed.